fbpx

Servicevoorwaarden van het Pc Help 50 Plus-partnerprogramma

Overeenkomst

Door u aan te melden als Affiliate in het Pc Help 50 Plus Affiliate-programma (“Programma”), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

Pc Help 50 Plus behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle nieuwe functies die het huidige Programma aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, vallen onder de Servicevoorwaarden. Als u het programma blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, geeft u uw toestemming voor dergelijke wijzigingen aan.

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en verbeurdverklaring van alle uitstaande betalingen van aangesloten partners die tijdens de overtreding zijn verdiend. U stemt ermee in om het aangesloten programma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

  • U moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit programma.
  • Je moet een mens zijn. Accounts die zijn geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere mensen is niet toegestaan.
  • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. Pc Help 50 Plus kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze beveiligingsverplichting.
  • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die onder uw account plaatsvinden.
  • Een persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account hebben.
  • U mag het partnerprogramma niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).
  • U mag het partnerprogramma niet gebruiken om zelf geld te verdienen Pc Help 50 Plus productaccounts.

Links / afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie

Zodra u zich heeft aangemeld voor het partnerprogramma, krijgt u een unieke partnercode toegewezen. Het is u toegestaan om links, banners of andere afbeeldingen die wij met uw partnercode verstrekken op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie te plaatsen. We zullen u richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties geven die u kunt gebruiken om naar te linken Pc Help 50 Plus​ We kunnen het ontwerp van de illustraties op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder de juiste kennisgeving.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, bieden we u speciale linkformaten die kunnen worden gebruikt in alle links tussen uw site en de Pc Help 50 Plus​ U moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen uw site en het Pc Help 50 Plus maakt op de juiste manier gebruik van dergelijke speciale linkformaten. Links naar de Pc Help 50 Plus die op uw site zijn geplaatst in overeenstemming met deze overeenkomst en die op de juiste manier gebruikmaken van dergelijke speciale linkformaten, worden “speciale links” genoemd. U verdient alleen verwijzingskosten met betrekking tot verkopen op een Pc Help 50 Plus product rechtstreeks via speciale links; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig falen door u of iemand die u verwijst om Speciale Links te gebruiken of uw Affiliate Code onjuist te typen, ook voor zover een dergelijk falen kan resulteren in een vermindering van bedragen die anders aan u zouden worden betaald op grond van deze overeenkomst.

Gelieerde links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten / commissies en betaling

Om een productverkoop in aanmerking te laten komen voor het verdienen van een verwijzingsvergoeding, moet de klant door een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://pchelp50plus.com en een bestelling voor een product afronden tijdens die sessie.

We betalen alleen commissies voor links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat hij iets heeft gekocht of iemand zegt dat hij een verwijzingscode heeft ingevoerd als deze niet door ons systeem is gevolgd. We kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd.

We behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die zijn verdiend met frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

Betalingen beginnen pas als je meer dan 100 euro aan partnerinkomsten hebt verdiend. Als uw aangesloten account nooit de drempel van 100 euro overschrijdt, worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van rekeningen die de drempel van 100 euro hebben overschreden.

Uzelf identificeren als een Pc Help 50 Plus-partner

U mag geen persbericht uitgeven met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma; een dergelijke handeling kan ertoe leiden dat u uit het Programma wordt beëindigd. Bovendien mag u de relatie tussen ons en u op geen enkele manier verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van Pc Help 50 Plus of enige relatie of verwantschap tussen ons en u of een andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat wij een goed doel of een andere zaak steunen, sponsoren, onderschrijven of bijdragen).

U mag geen producten kopen via uw aangesloten links voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) resulteren in het inhouden van verwijzingsvergoedingen en / of de beëindiging van deze overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang uw huidige partnerverdienste meer dan 100 euro is, wordt u elke maand uitbetaald. Als je geen 100 euro hebt verdiend sinds je laatste betaling, betalen we je de volgende maand nadat je de drempel hebt overschreden.

Klant definitie

Klanten die via dit programma producten kopen, worden als onze klanten beschouwd. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidslijnen en operationele procedures met betrekking tot bestellingen van klanten, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We bepalen bijvoorbeeld de prijzen die in rekening worden gebracht voor producten die onder dit programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die u op uw site heeft vermeld, dient u geen productprijzen op uw site weer te geven. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

jouw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, werking en onderhoud van uw site en voor al het materiaal dat op uw site verschijnt. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

– De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur
– Ervoor zorgen dat de weergave van speciale links op uw site niet in strijd is met enige overeenkomst tussen u en een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot eventuele beperkingen of vereisten die aan u zijn gesteld door een derde partij die uw site host)
– De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materiaal dat op uw site is geplaatst (inclusief, onder andere, alle productgerelateerde materialen en alle informatie die u opneemt in of associeert met speciale links)
– Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site is geplaatst de rechten van derden niet schendt of schendt (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)
– Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site wordt gepost niet lasterlijk of anderszins illegaal is
– Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat onthult, hetzij via een privacybeleid of anderszins, hoe u verzamelde gegevens van bezoekers verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt, inclusief, indien van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud kunnen aanbieden en / of advertenties en verzamelt informatie rechtstreeks van bezoekers en kan cookies plaatsen of herkennen in de browsers van bezoekers.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het programma, gaat u ermee akkoord dat u, terwijl u deelnemer aan het programma bent, alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, uitspraken, beslissingen of andere vereisten van een overheidsinstantie die heeft jurisdictie over u, of die wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u deelnemer aan het Programma bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u zich als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma zult houden aan alle toepasselijke wetten die van toepassing zijn op marketing-e-mail, inclusief maar niet beperkt tot de Europese GDPR-voorschriften en alle andere antispamwetten.

Looptijd van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze overeenkomst begint bij onze acceptatie van uw programma-aanvraag en eindigt bij beëindiging door een van beide partijen. U of wij kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van en alle links naar uw site verwijderen. https://pchelp50plus.com , en al onze handelsmerken, handelsopmaak en logo’s, en al het andere materiaal dat door of namens ons aan u is verstrekt op grond hiervan of in verband met het Programma. Pc Help 50 Plus behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te beëindigen. Bij beëindiging van het programma Pc Help 50 Plus zal alle openstaande inkomsten betalen die zijn opgebouwd boven 100 euro.

Beëindiging

Pc Help 50 Plus heeft, naar eigen goeddunken, het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het programma of enig ander Pc Help 50 Plus service, om welke reden dan ook op elk moment. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en het verbeuren en opgeven van alle potentiële of te betalen commissies in uw Account als deze zijn verdiend door middel van frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Pc Help 50 Plus behoudt zich het recht voor om service aan wie dan ook op elk moment om welke reden dan ook te weigeren.

Relatie tussen partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze overeenkomst brengt een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen tot stand. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, al dan niet op uw site, die redelijkerwijs in tegenspraak zou zijn met iets in deze sectie.

Beperkingen van aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of gevolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze Overeenkomst of het Programma, zelfs niet als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze overeenkomst en het programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen die aan u zijn betaald of betaalbaar zijn aan u onder deze overeenkomst.

Vrijwaringen

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of producten die via het programma worden verkocht (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk of enige impliciete garanties die voortvloeien uit een prestatie-, handels- of handelsgebruik). Bovendien geven we geen garantie dat de werking van de Pc Help 50 Plus ononderbroken of foutloos zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET AL HAAR ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WIJ OP ELK MOMENT (DIRECT OF INDIRECT) KUNNEN VERWIJZEN NAAR KLANTEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DIE IN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES GEBRUIKEN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEEFT ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA GEBEURD, EN VERTROUWT NIET OP ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERKLARING DAN ZOALS IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD.

Arbitrage

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met deze Overeenkomst (inclusief enige daadwerkelijke of vermeende schending hiervan), alle transacties of activiteiten onder deze Overeenkomst of uw relatie met ons of een van onze gelieerde ondernemingen, zal worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover u op welke manier dan ook onze intellectuele eigendomsrechten hebben geschonden of ermee hebben gedreigd, kunnen we een gerechtelijk bevel of andere passende voorziening zoeken bij een staats- of federale rechtbank (en u stemt in met de niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een andere bevoegde rechtbank . Arbitrage onder deze overeenkomst zal plaatsvinden volgens de dan geldende regels van de Nederlandse Arbitrage Vereniging. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden ingevoerd bij elke bevoegde rechtbank. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die onder deze Overeenkomst valt, hetzij door middel van collectieve arbitrageprocedures of anderszins.

Diversen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, zonder verwijzing naar regels die de keuze van wetten regelen. U mag deze overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Behoudens die beperking, zal deze overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en afdwingbaar zijn tegen de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons onvermogen om uw strikte uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van ons recht om een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze Overeenkomst vervolgens af te dwingen.

Het falen van Pc Help 50 Plus om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat u afstand doet van dat recht of die bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Pc Help 50 Plus en regelen uw gebruik van de Service, en prevaleren boven eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Pc Help 50 Plus (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Spread the love
Winkelwagen0
De winkelwagen is leeg!
Verder winkelen