fbpx

Voorwaarden Affiliates

Overeenkomst

Door u aan te melden als Affiliate in het Pc Help 50 Plus Affiliate Programma (“Programma”), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

Pc Help 50 Plus behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige Programma aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Als u het programma na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en verbeurdverklaring van alle openstaande aangesloten betalingen die tijdens de overtreding zijn verdiend. U stemt ermee in het partnerprogramma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

  • Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit programma.
  • Je moet een mens zijn. Accounts die zijn geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie verstrekken om het aanvraagproces te voltooien.
  • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere mensen is niet toegestaan.
  • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. Pc Help 50 Plus kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze beveiligingsverplichting.
  • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
  • Een natuurlijke persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één rekening hebben.
  • U mag het partnerprogramma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.
  • U mag geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) bij het gebruik van de Service.
  • U mag het partnerprogramma niet gebruiken om geld te verdienen met uw eigen PC Help 50 Plus-productaccounts

Links/afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie

Zodra u zich heeft aangemeld voor het partnerprogramma, krijgt u een unieke partnercode toegewezen. U mag links, banners of andere afbeeldingen die wij bij uw affiliate-code verstrekken op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie plaatsen. We zullen u richtlijnen, linkstijlen en afbeeldingen geven die u kunt gebruiken om te linken naar Pc Help 50 Plus​ We kunnen het ontwerp van de afbeeldingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, maar we zullen het formaat van de afbeeldingen niet wijzigen zonder de juiste kennisgeving.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en verwijzingsvergoeding mogelijk te maken, bieden we speciale linkformaten die kunnen worden gebruikt in alle links tussen uw site en de PC Help 50 Plus. U moet ervoor zorgen dat alle links tussen uw site en de PC Help 50 Plus maakt correct gebruik van dergelijke speciale linkformaten. Links naar de Pc Help 50 Plus die op uw site zijn geplaatst in overeenstemming met deze overeenkomst en die op de juiste manier gebruik maken van dergelijke speciale linkformaten, worden “speciale links” genoemd. U verdient alleen verwijzingsvergoedingen met betrekking tot verkoop op een Pc Help 50 Plus-product rechtstreeks via speciale links; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig verzuim door u of iemand naar wie u verwijst om speciale links te gebruiken of uw partnercode verkeerd te typen, ook niet voor zover een dergelijk verzuim zou kunnen leiden tot een verlaging van de bedragen die anders aan u betaald zouden zijn, betaald onder deze overeenkomst.

Affiliate links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat gepromoot wordt.

Verwijzingskosten/commissies en betaling

Om een productverkoop in aanmerking te laten komen voor het verdienen van een verwijzingsvergoeding, moet de klant via een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://pchelp50plus.com gaan en tijdens die sessie een bestelling voor een product voltooien.

We betalen alleen commissies voor links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissie als iemand zegt dat hij iets heeft gekocht of als iemand zegt dat hij een verwijzingscode heeft ingevoerd als deze niet door ons systeem is bijgehouden. We kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch worden gevolgd door onze systemen.

We behouden ons het recht voor om commissies die zijn verdiend via frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden te diskwalificeren.

Uitbetalingen starten pas als je meer dan 100 euro aan affiliate inkomsten hebt verdiend. Als uw aangesloten account nooit de drempel van $ 100 overschrijdt, worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van rekeningen die de drempel van 100 euro hebben overschreden.

Jezelf identificeren als PC Help 50 Plus-partner

U mag geen persbericht uitbrengen over deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma; een dergelijke actie kan ertoe leiden dat u uit het programma wordt verwijderd. Bovendien mag u op geen enkele manier de relatie tussen ons en u verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van Pc Help 50 Plus of enige relatie of samenwerking tussen ons en u of een andere persoon of entiteit uitdrukkelijk of impliceren dat we een liefdadigheidsinstelling of andere oorzaak steunen, sponsoren, onderschrijven of eraan bijdragen, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief door uitdrukkelijk of impliciet).

U mag geen producten kopen via uw aangesloten links voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) resulteren in de inhouding van verwijzingsvergoedingen en/of de beëindiging van deze Overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang uw huidige partnerinkomen hoger is dan 100 euro, wordt u maandelijks uitbetaald. Als u geen $ 100 heeft verdiend sinds uw laatste betaling, betalen we u de volgende maand nadat u de drempel heeft overschreden.

Klant definitie

Klanten die producten kopen via dit programma worden als onze klanten beschouwd. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidslijnen en operationele procedures met betrekking tot klantorders, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We bepalen bijvoorbeeld de prijzen die in rekening worden gebracht voor producten die in het kader van dit programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die u op uw site heeft vermeld, moet u geen productprijzen op uw site weergeven. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

jouw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor al het materiaal dat op uw site verschijnt. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

– De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur
– Ervoor zorgen dat de weergave van speciale links op uw site geen overeenkomst tussen u en een derde partij schendt (inclusief maar niet beperkt tot beperkingen of vereisten die aan u worden opgelegd door een derde partij die uw site host)
– De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van al het materiaal dat op uw site is geplaatst (inclusief, maar niet beperkt tot, productgerelateerd materiaal en alle informatie die u opneemt in of associeert met speciale links)
– Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site wordt geplaatst geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van derden (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)
– Ervoor zorgen dat materiaal op uw site niet lasterlijk of anderszins illegaal is
– Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en op gepaste wijze onthult, al dan niet via een privacybeleid, hoe u geaggregeerde bezoekersgegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt, inclusief, indien van toepassing, dat derde partijen (inclusief adverteerders) inhoud en/of advertenties kunnen leveren en verzamelt informatie rechtstreeks van bezoekers en kan cookies plaatsen of herkennen in de browsers van bezoekers.

Naleving van de wet

Als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma stemt u ermee in dat u, terwijl u deelnemer bent aan het Programma, akkoord gaat met alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, uitspraken, beslissingen of andere vereisten van een overheidsinstantie jurisdictie over u, ongeacht of die wetten enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u deelneemt aan het Programma. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma voldoet aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot marketing-e-mail, inclusief maar niet beperkt tot de Europese AVG-regelgeving en alle andere antispamwetten.

Duur van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze overeenkomst begint bij onze aanvaarding van uw programma-aanvraag en eindigt bij beëindiging door een van beide partijen. U of wij kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, stop je onmiddellijk met het gebruik en verwijder je alle links naar je site. https://pchelp50plus.com, en al onze handelsmerken, handelsstijlen en logo’s, en ander materiaal dat door of namens ons aan u is verstrekt in het kader van of in verband met het Programma. Pc Help 50 Plus behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te beëindigen. Bij beëindiging van het programma keert Pc Help 50 Plus alle openstaande inkomsten boven de 100 euro uit.

Beëindiging

Pc Help 50 Plus heeft het recht om, naar eigen goeddunken, uw account en elk huidig of toekomstig gebruik van het programma of een andere Pc Help 50 Plus-service om welke reden dan ook op elk moment op te schorten of te beëindigen. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en de verbeurdverklaring en verbeurdverklaring van eventuele of te betalen commissies in uw Account indien verdiend door frauduleuze, illegale of buitensporig agressieve, twijfelachtige verkoop of marketing methoden. Pc Help 50 Plus behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.

Relatie tussen partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst creëert een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, al dan niet op uw site, die redelijkerwijs iets in deze sectie zou tegenspreken.

Beperkingen van aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale of gevolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze Overeenkomst of het Programma, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze overeenkomst en het programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen die aan u zijn betaald of aan u moeten worden betaald krachtens deze overeenkomst.

Vrijwaringen

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of producten die via het Programma worden verkocht (inclusief, maar niet beperkt tot garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of enige impliciete garanties die voortvloeien uit enige prestatie, handel of handelsgebruik). Daarnaast geven wij geen garantie dat de werking van de Pc Help 50 Plus ononderbroken of foutloos zal zijn en zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET AL HAAR ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WIJ KUNNEN (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) KUNNEN VERWIJZEN NAAR KLANTEN ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DIE IN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES GEBRUIKEN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT ONAFHANKELIJK GEWENST OM DEEL TE NEMEN AAN HET PROGRAMMA EN VERTROUWT NIET OP ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING DAN IN DEZE OVEREENKOMST BESCHREVEN.

Arbitrage

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met deze Overeenkomst (inclusief enige feitelijke of vermeende schending hiervan), alle transacties of activiteiten onder deze Overeenkomst, of uw relatie met ons of een van onze gelieerde ondernemingen, zal worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, aan de voor zover u op enigerlei wijze inbreuk hebt gemaakt op of gedreigd hebt onze intellectuele eigendomsrechten te schenden, kunnen we een gerechtelijk bevel of ander passend rechtsmiddel vragen bij een staats- of federale rechtbank (en u stemt in met de niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of andere Bevoegde rechter . Arbitrage op grond van deze overeenkomst zal plaatsvinden in overeenstemming met de dan geldende regels van de Nederlandse Arbitrage Vereniging. De beslissing van de arbiter is bindend en kan worden ingevoerd als een uitspraak in een bevoegde rechtbank. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal arbitrage onder deze Overeenkomst niet worden gecombineerd met een arbitrage waarbij een andere partij is betrokken die onder deze Overeenkomst valt, hetzij door middel van groepsarbitrageprocedures of anderszins.

Diversen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, zonder verwijzing naar rechtskeuzeregels. U mag deze overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Behoudens een dergelijke beperking is deze Overeenkomst bindend voor, geldig voor en afdwingbaar tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Ons onvermogen om uw strikte nakoming van enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, houdt niet in dat wij afstand doen van ons recht om vervolgens een dergelijke bepaling of enige andere bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen.

Het falen van Pc Help 50 Plus om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Pc Help 50 Plus en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Pc Help 50 Plus (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden ).

Spread the love
Winkelwagen0
De winkelwagen is leeg!
Verder winkelen